Skip to main content
Jesteś tutaj: Home / Aktualności / Zmiany w funkcjonowaniu systemu EBO

Zmiany w funkcjonowaniu systemu EBO

BS Gorzyce niniejszym informuje, że zmianie ulega procedura realizacji stałych zleceń oaz zleceń z odroczonym terminem płatności dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych korzystających z systemu bankowości elektronicznej EBO.

W związku z tym w „Regulaminie świadczenia usług bankowości elektronicznej System EBO dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Gorzycach” oraz „Regulaminie świadczenia usług bankowości elektronicznej System EBO dla klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym w Gorzycach” ulega zmianie treść paragrafów 16, 17, 21,22 i 23, w/w regulaminów.

Nowe brzmienie paragrafów 16,17,21,22 i 23 dla klientów indywiduwalnych:

 

Wykaz zmian w „Regulaminie świadczenia usług bankowości elektronicznej System EBO dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Gorzycach”

 


§ 16
Jeżeli z postanowień umowy i Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa nie wynika inaczej, Bank przyjmuje dyspozycje Klienta, przy czym:
1)   zlecenia płatnicze uwierzytelnione przez Użytkownika do godz. 16.00 są księgowane na rachunku klienta i wysyłane do banku odbiorcy w dniu otrzymania zlecenia, jeśli to jest dzień roboczy Banku,
2)  zlecenia płatnicze uwierzytelnione przez Użytkownika po godz. 16.00 oraz w dni wolne od pracy są księgowane na rachunku klienta i wysyłane do banku odbiorcy w następnym dniu roboczym Banku.
3)  zlecenie z odroczoną datą płatności możne zostać odwołanie nie później niż do godz. 16.00 dnia roboczego poprzedzającego uzgodniony dzień obciążenia rachunku.
§ 17
1. Realizacja dyspozycji składanych za pośrednictwem elektronicznego kanału dostępu odbywa się drogą elektroniczną, przy czym Użytkownik systemu zobowiązuje się do stosowania zasad autoryzacji obowiązujących dla elektronicznego kanału dostępu.
2. Dyspozycja złożona przez Użytkownika systemu może być odwołana tylko do chwili otrzymania zlecenia płatniczego przez Bank, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Zlecenie stałe oraz dyspozycja przelewu z odroczonym terminem realizacji mogą zostać odwołane nie później niż do godz. 16.00 dnia roboczego poprzedzającego uzgodniony dzień obciążenia rachunku płatniczego.
4. W razie braku środków w wysokości wymaganej do zrealizowania złożonej dyspozycji przelewu z odroczonym terminem realizacji operacja oczekuje na realizację tylko w dniu wskazanym na realizację zlecenia.
5. W razie braku środków w wysokości wymaganej do zrealizowania złożonej dyspozycji zlecenia operacja oczekuje na realizację 7 dni kalendarzowych od dnia wskazanego na realizację zlecenia.
6. Dyspozycje wymienione w ust. 4 i 5 po upływnie wymienionego terminu ulegają anulowaniu.
7. W celu odwołania dyspozycji przelewu z odroczonym terminem realizacji oraz zlecenia stałego, Użytkownik systemu dokonuje czynności anulowania dyspozycji w systemie z zachowaniem terminu, o którym mowa w ust. 3.
8. Anulowanie dyspozycji przelewu z odroczonym terminem płatności lub zlecenia stałego po terminie wskazanym odpowiednio w ust. 3 uważa się za niedokonane.
§ 21
1. Przyjęcie do realizacji dyspozycji złożonej za pośrednictwem elektronicznego kanału dostępu Bank potwierdza w formie właściwej dla elektronicznego kanału dostępu.
2. W przypadku nieprzyjęcia do realizacji przez Bank dyspozycji złożonej za pośrednictwem elektronicznego kanału dostępu z powodu jej niekompletności: np.: złożenia dyspozycji sprzecznych ze sobą, braku środków pieniężnych dla realizacji dyspozycji lub innych okoliczności uniemożliwiających jej przyjęcie przez Bank, u użytkownika systemu zmianie ulegnie status złożonej za pośrednictwem elektronicznego kanału dostępu dyspozycji na odrzucony lub niezrealizowany, co jest jednoznaczne z potwierdzeniem Banku o braku realizacji.
§ 22
Bank zastrzega sobie prawo odmowy wykonania transakcji płatniczej złożonej i uwierzytelnionej w systemie w przypadku, gdy kwota lub kwoty transakcji płatniczej oraz należne bankowi prowizje i opłaty przekraczają dostępne środki.
§ 23
1. Posiadacz rachunku, który aktywował usługę zobowiązany jest na bieżąco sprawdzać prawidłowość wykonania przez Bank zleconych dyspozycji.
2.Sprawdzenie stanu realizacji złożonej dyspozycji przelewu bieżącego lub z odroczonym terminem płatności następuje poprzez logowanie się do bankowości internetowej i sprawdzenie statusu dyspozycji w zakładce przelewy. Stan realizacji zleceń stałych w bankowości internetowej jest dostępny dla Klientów w zakładce „Zlecenia -> Zlecenia stałe).

 Nowe brzmienie paragrafów 16,17,21,22 i 23 dla klientów instytucjonalnych:

 

Wykaz zmian w „Regulaminie świadczenia usług bankowości elektronicznej System EBO dla klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym w Gorzycach”

 

§ 16
Jeżeli z postanowień umowy i Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa nie wynika inaczej, Bank przyjmuje dyspozycje Klienta, przy czym:
1)  zlecenia płatnicze uwierzytelnione przez Użytkownika do godz. 16.00 są księgowane na rachunku klienta i wysyłane do banku odbiorcy w dniu otrzymania zlecenia, jeśli to jest dzień roboczy Banku,
2) zlecenia płatnicze uwierzytelnione przez Użytkownika po godz. 16.00 oraz w dni wolne od pracy są księgowane na rachunku klienta i wysyłane do banku odbiorcy w następnym dniu roboczym Banku.
3) zlecenie z odroczoną datą płatności możne zostać odwołanie nie później niż do godz. 16.00 dnia roboczego poprzedzającego uzgodniony dzień obciążenia rachunku.
§ 17
1. Realizacja dyspozycji składanych za pośrednictwem elektronicznego kanału dostępu odbywa się drogą elektroniczną, przy czym Użytkownik systemu zobowiązuje się do stosowania zasad autoryzacji obowiązujących dla elektronicznego kanału dostępu.
2. Dyspozycja złożona przez Użytkownika systemu może być odwołana tylko do chwili otrzymania zlecenia płatniczego przez Bank, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Zlecenie stałe oraz dyspozycja przelewu z odroczonym terminem realizacji mogą zostać odwołane nie później niż do godz. 16.00 dnia roboczego poprzedzającego uzgodniony dzień obciążenia rachunku płatniczego.
4. W razie braku środków w wysokości wymaganej do zrealizowania złożonej dyspozycji przelewu z odroczonym terminem realizacji operacja oczekuje na realizację tylko w dniu wskazanym na realizację zlecenia.
5. W razie braku środków w wysokości wymaganej do zrealizowania złożonej dyspozycji zlecenia operacja oczekuje na realizację 7 dni kalendarzowych od dnia wskazanego na realizację zlecenia.
6. Dyspozycje wymienione w ust. 4 i 5 po upływnie wymienionego terminu ulegają anulowaniu.
7. W celu odwołania dyspozycji przelewu z odroczonym terminem realizacji oraz zlecenia stałego, Użytkownik systemu dokonuje czynności anulowania dyspozycji w systemie z zachowaniem terminu, o którym mowa w ust. 3.
8. Anulowanie dyspozycji przelewu z odroczonym terminem płatności lub zlecenia stałego po terminie wskazanym odpowiednio w ust. 3 uważa się za niedokonane.
 § 21
1. Przyjęcie do realizacji dyspozycji złożonej za pośrednictwem elektronicznego kanału dostępu Bank potwierdza w formie właściwej dla elektronicznego kanału dostępu.
2. W przypadku nieprzyjęcia do realizacji przez Bank dyspozycji złożonej za pośrednictwem elektronicznego kanału dostępu z powodu jej niekompletności: np.: złożenia dyspozycji sprzecznych ze sobą, braku środków pieniężnych dla realizacji dyspozycji lub innych okoliczności uniemożliwiających jej przyjęcie przez Bank, u użytkownika systemu zmianie ulegnie status złożonej za pośrednictwem elektronicznego kanału dostępu dyspozycji na odrzucony lub niezrealizowany, co jest jednoznaczne z potwierdzeniem Banku o braku realizacji.
§ 22
Bank zastrzega sobie prawo odmowy wykonania transakcji płatniczej złożonej i uwierzytelnionej w systemie w przypadku, gdy kwota lub kwoty transakcji płatniczej oraz należne bankowi prowizje i opłaty przekraczają dostępne środki.
§ 23
1. Posiadacz rachunku, który aktywował usługę zobowiązany jest na bieżąco sprawdzać prawidłowość wykonania przez Bank zleconych dyspozycji.
2.Sprawdzenie stanu realizacji złożonej dyspozycji przelewu bieżącego lub z odroczonym terminem płatności następuje poprzez logowanie się do bankowości internetowej i sprawdzenie statusu dyspozycji w zakładce przelewy. Stan realizacji zleceń stałych w bankowości internetowej jest dostępny dla Klientów w zakładce „Zlecenia -> Zlecenia stałe).

 

 

 

Dla klientów, którzy uzyskali dostęp do systemu EBO do dnia 06.11.2015r. włącznie, zmiana obowiązuje od 01.02.2016r.

Zarząd Banku