Skip to main content
Jesteś tutaj: Home / Aktualności / Tarcza Finansowa PFR-Komunikat dla Beneficjentów Programu (zmiana terminu)

Tarcza Finansowa PFR-Komunikat dla Beneficjentów Programu (zmiana terminu)

Uprzejmie informujemy, że Polski Fundusz Rozwoju wydłużył termin przedstawienia przez Przedsiębiorców, którzy zawarli Umowę Subwencji Finansowej w ramach Tarczy Finansowej PFR dokumentów potwierdzających, że osoba, która zawarła Umowę była uprawniona do reprezentowania Przedsiębiorcy z 31 grudnia 2020r. na dzień 31 stycznia 2020r.

 

Jednocześnie przypominamy, że w przypadku gdy Umowa została podpisana przez właściciela firmy lub jednoosobowego reprezentanta firmy, w zależności od formy prawnej prowadzonej działalności, dokumentami potwierdzającymi są:

– pełny odpis z KRS lub

– wyciąg z CEiDG

pobrany na dzień dostarczenia dokumentów do Banku.

 

W przypadku gdy Umowę podpisała osoba inna niż umocowanawedług KRS lub CEiDG lub firma posiada reprezentację wieloosobową, wymagane jest przedlożenie do Banku oprócz aktualnego/pełnego odpisu z KRS lub wyciągu z CEiDG również Pełnomocnictwa lub Oświadczenia.

 

Pełnomocnictwo albo Oświadczenie należy podpisać elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub poświadczyć podpisy notarialnie.

 

Należy pamiętać, że:

1) Pełnomocnictwo musi być podpisane z datą nie późniejszą niż dzień złożenia wniosku o subwencję. W przypadku tej samej daty, o ważności Pełnomocnictwa decyduje godzina notarialnego poświadczenia podpisów lub złożenia ostatniego z wymaganych podpisów kwalifikowanych. W razie braku wskazania godziny poświadczenia notarialnego Pełnomocnictwo udzielone w dacie złożenia wniosku nie będzie mogło być zaakceptowane;

2) Oświadczenie musi zostać podpisane po dacie złożenia wniosku o subwencję finansową, jeśli wcześniej nie udzielono Pełnomocnictwa osobie wnioskującej.

 

Pełnomocnictwo/Oświadczenie podpisuje osoba lub osoby umocowane według KRS lub CEiDG.

 

Dokumenty należy przedstawić w Banku za pośrednictwem jednego z niżej wymienionego kanału:

1. W przypadku dokumentacji (Pełnomocnictwo, Oświadczenie) opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym:

   – za pośrednictwem bankowości elektronicznej wchhodząc na dedykowany Wniosek: Tarcza Finansowa PFR Umocowanie

   – na adres mailowy: info@bsgorzyce.pl

2. W przypadku dokumentacji (Pełnomocnictwo, Oświadczenie) z podpisami notarialnie poświadczonymi:

   – osobiście w Placówce Banku,

   – przesłać pocztą na adres: 44-350 Gorzyce, ul. Kościelna 21a

 

Wszystkie wyżej wymienione dokumenty należy złożyć w Banku w nieprzekraczalnym terminie do 31 stycznia 2021r.

 

W przypadku niedopełnienia ww. obowiązku konsekwencją będzie wypowiedzenie Umowy przez Fundusz PFR.

 

UWAGA!!!

Dla tych z Państwa, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą i osobiście zawarli Umowę, Bank samodzielnie pobrał z bazy CEiDG wydruk potwierdzający umocowanie Beneficjenta  oraz przedstawił go w bankowości elektronicznej we Wniosku Umocowanie do akceptacji Przedsiębiorcy. W tym przypadku Przedsiębiorcy nic nie muszą dostarczać do Banku. Wystarczy tylko, że zalogują się do swojej bankowości elektronicznej, wejdą na Wniosek Umocowanie i zatwierdzą przedstawione tam dane w terminie do 31 stycznia 2021r.