Font Size

SCREEN

Layout

Menu Style

Cpanel

Zebranie Przedstawicieli z dnia 14 czerwca 2022r.


Dnia 14 czerwca 2022r. odbyło się Zebranie Przedstawicieli członków Banku Spółdzielczego w Gorzycach na którym przyjęto następujące uchwały:

Uchwała Nr: Dotycząca :
1 Uchwalenie regulaminu obrad.
2 Przyjęcie porządku obrad.
 3 Zatwierdzenie protokołu z ostatniego Zebrania Przedstawicieli.
 4 Uchwalenie nowego regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku.
5 Przyjęcie regulaminu wyborów członków Rady Nadzorczej Banku oraz określenie liczby członków Rady Nadzorczej Banku wybieranych na kadencję obejmującą lata 2022-2026.
6 Przyjęcie sprawozdania Komisji ds. Oceny Odpowiedniości - ocena odpowiedniości Rady Nadzorczej Banku za 2021r.
7 Zatwierdzenie sprawozdania finansowego banku Spółdzielczego w Gorzycach za 2021r.
8 Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Gorzycach w 2021r.
9 Udzielenie absolutorium za 2021r. Panu Mirosławowi Grabiec - Prezesowi Zarządu.
10 Udzielenie absolutorium za 2021r. Pani Karinie Bugla - Wiceprezesowi Zarządu.
11 Udzielenie absolutorium za 2021r. Panu Dominikowi Mucha - Członkowi/Wiceprezesowi Zarządu.
12 Udzielenie absolutorium za 2021r. Pani Sylwii Ochwat - Członkowi Zarządu.
13 Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej banku Spółdzielczego w Gorzycach za rok 2021r.
14 Zatwierdzenie informacji o realizacji polityki różnorodności przez Bank w 2021r.
15 Zatwierdzenie raportu z oceny funkcjonowania polityki wynagrodzeń w 2021r.
16 Zatwierdzenie sprawozdania z oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego za 2021r.
17 Uchwalenie podziału nadwyżki bilansowej za 2021r.
18 Uchwalenie kierunków działalności gospodarczo-finansowej Banku Spółdzielczego w Gorzycach w 2022r.
19 Przyjęcie sprawozdania Komisji ds. Oceny Odpowiedniości - ocena odpowiedniości indywidualna kandydatów na członków Rady Nadzorczej Banku
20 Przyjęcie sprawozdania Komisji ds. Oceny Odpowiedniości - ocena odpowiedniości kolegialna nowej Rady Nadzorczej Banku
21 Powołanie członków Rady Nadzorczej Banku na kadencję obejmującą lata 2022-2026
22 Zasady ustalania wynagrodzeń dla członków Rady Nadzorczej Banku.

 Pełna treść w/w uchwał dostępna jest na tablicy ogłoszeń w Centrali Banku w Gorzycach przy ul. Kościelnej 21a