Skip to main content
Jesteś tutaj: Home / Informacja dla posiadaczy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych, oszczędnościowych i terminowych lokat oszczędnościowych

Informacja dla posiadaczy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych, oszczędnościowych i terminowych lokat oszczędnościowych

Informacja dotycząca gwarantowania depozytów w BS Gorzyce

(DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH, OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH)

 

Depozyty gromadzone w Banku Spółdzielczym w Gorzycach, tak jak w pozostałych bankach krajowych, są objęte polskim systemem gwarantowania przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (zwany dalej BFG), powołany ustawą z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 474 z późn. zm.), według następujących zasad:

 

1. Gwarancjom BFG podlegają środki pieniężne w walucie polskiej i walutach obcych zgromadzone przez następujących deponentów:

1) osoby fizyczne;

2) szkolne kasy oszczędności i pracownicze kasy zapomogowo – pożyczkowe.

2. Gwarancjami BFG w 100 % objęte są depozyty zgromadzone w banku przez jedną osobę najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień zawieszenia działalności banku przez Komisję Nadzoru Finansowego i wystąpienia do właściwego sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości (zwany dalej dniem zawieszenia działalności banku), do wysokości równowartości w złotych 100 000,00 euro, obliczanej według kursu średniego NBP z dnia wskazanego w decyzji Komisji Nadzoru Finansowego.

3. Środki pieniężne zgromadzone w banku traktowane są jako jeden depozyt, niezależnie od tego na ilu rachunkach deponent je zgromadził (np. posiada rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, rachunek bieżący oraz terminową lokatę oszczędnościową).

4. W przypadku rachunków wspólnych (np. rachunków współmałżonków) każdemu ze współposiadaczy rachunku przysługuje odrębna kwota gwarantowana w wysokości równowartości 100 000,00 euro.

5. Oprócz środków pieniężnych zgromadzonych na wszystkich imiennych rachunkach bankowych deponenta, wraz z należnymi odsetkami naliczonymi do dnia zawieszenia działalności banku, zgodnie z oprocentowaniem wskazanym w umowie niezależnie od terminu ich wymagalności, w ramach limitu gwarancji gwarantowane są także:

1) należności wynikające z innych czynności bankowych, potwierdzone imiennymi dokumentami wystawionymi przez bank. (m.in. przeprowadzanie rozliczeń bankowych, udzielanie gwarancji bankowych) lub imiennymi świadectwami depozytowymi, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi ;

2) należności z tytułu dyspozycji na wypadek śmierci oraz z tytułu kwot wydatkowanych na koszty pogrzebu posiadacza rachunku,

o ile należności te stały się wymagalne przed dniem zawieszenia działalności banku.

6. Gwarancjami BFG nie są natomiast objęte środki zdeponowane przez członków zarządu i rady nadzorczej banku oraz osób pełniących w tym banku funkcje dyrektorów i zastępców dyrektorów departamentów jak również dyrektorów i zastępców dyrektorów oddziałów.

7. Gwarancjami BFG nie są objęte także produkty, w przypadku których bank jedynie pośredniczy w ich sprzedaży, jak np.: jednostki funduszy inwestycyjnych, polisy ubezpieczeniowe, obligacje skarbowe.