Skip to main content
Jesteś tutaj: Home / Informacja dla posiadaczy rachunków rozliczeniowych oraz rachunków lokat terminowych

Informacja dla posiadaczy rachunków rozliczeniowych oraz rachunków lokat terminowych

Informacja dotycząca gwarantowania depozytów w BS Gorzyce

 (DLA POSIADACZY RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH, RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH)

 

Depozyty gromadzone w Banku Spółdzielczym w Gorzycach, tak jak w pozostałych bankach krajowych, są objęte polskim systemem gwarantowania przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (zwany dalej BFG), powołany ustawą z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 474 z późn. zm.), według następujących zasad:

1. Gwarancjom BFG podlegają środki pieniężne w walucie polskiej i walutach obcych zgromadzone przez następujących deponentów:

1) osoby fizyczne;

2) osoby prawne;

3) jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną;

2. W przypadku rachunków bankowych prowadzonych dla spółki cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej lub komandytowo-akcyjnej deponentem jest ta spółka.

3. Gwarancjami BFG w 100 % objęte są depozyty zgromadzone w banku przez jednego deponenta najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień zawieszenia działalności banku przez Komisję Nadzoru Finansowego i wystąpienia do właściwego sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości (zwany dalej dniem zawieszenia działalności banku), do wysokości równowartości w złotych 100 000 euro, obliczanej według kursu średniego NBP z dnia zawieszenia działalności banku.

4. Środki pieniężne zgromadzone w banku traktowane są jako jeden depozyt, niezależnie od tego na ilu rachunkach deponent je zgromadził (np. posiada rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, rachunek bieżący oraz terminową lokatę oszczędnościową).

5. W przypadku rachunków wspólnych każdemu ze współposiadaczy rachunku przysługuje odrębna kwota gwarantowana w wysokości równowartości 100 000,00 euro.

6. Oprócz środków pieniężnych zgromadzonych na wszystkich imiennych rachunkach bankowych deponenta, wraz z należnymi odsetkami naliczonymi do dnia zawieszenia działalności banku zgodnie z oprocentowaniem wskazanym w umowie niezależnie od terminu ich wymagalności, w ramach limitu gwarancji gwarantowane są także: 1) należności wynikające z innych czynności bankowych, potwierdzone imiennymi dokumentami wystawionymi przez Bank (m.in. przeprowadzanie rozliczeń bankowych, udzielanie gwarancji bankowych) lub imiennmi świadectwami depozytowym, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;o ile należności te stały się wymagalne przed dniem zawieszenia działalności banku.

7. Gwarancjami BFG nie są natomiast objęte środkiprzez:

1) Skarb Państwa i jego jednostki organizacyjne (np. centrala i terenowa administracja rządowa, policja, wojsko, państwowa straż pożarna);

2) banki;

3) spółki prowadzące giełdę, rynek pozagiełdowy lub alternatywny system obrotu, firmy inwestycyjne, zagraniczne firmy inwestycyjne, zagraniczne osoby prawne prowadzące działalność maklerską oraz Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi;

4) krajowe i zagraniczne zakłady ubezpieczeniowe i reasekuracji w rozumieniu ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny;

5) narodowe fundusze inwestycyjne, firmy zarządzające w rozumieniu ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji;

6) fundusze inwestycyjne, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, fundusze zagraniczne, spółki zarządzające,  oddziały towarzyst inwestycyjnych w rozumieniu ustawy o funduszach inwestycyjnych;

7) otwarte fundusze emerytalne, pracownicze fundusze emerytalne powszechne towarzystwa emerytalne oraz pracownicze towarzystwa emerytalne w rozumieniu ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych;

8) spółdzielcze  kasy oszczędnościowo-kredytowe,  Krajową Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową w rozumieniu ustawy o społdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych;

9) członków zarządu i rady nadzorczej banku krajowego oraz osób pełniących w tym banku funkcje dyrektorów i zastępców dyrektorów w centrali banku jak również dyrektorów i zastępców dyrektorów oddziałów;

8. Gwarancjami BFG nie są objęte także produkty, w przypadku których bank jedynie pośredniczy w ich sprzedaży, jak np.: jednostki funduszy inwestycyjnych, polisy ubezpieczeniowe, obligacje skarbowe.