Skip to main content
Jesteś tutaj: Home / Klienci Indywidualni / Rachunki dla klientów indywidualnych / Podstawowy Rachunek Płatniczy (PRP) – KONTO PRZYJAZNE

Podstawowy Rachunek Płatniczy (PRP) – KONTO PRZYJAZNE

  Podstawowy rachunek płatniczy prowadzony jest w PLN i umożliwia wyłącznie: 1) dokonywanie wpłat środków pieniężnych na Rachunek, 2) dokonywanie wypłat gotówki z rachunku na terytorium państw członkowskich w bankomacie przy użyciu karty debetowej lub w placówce Banku w godzinach pracy placówki lub przy użyciu terminala płatniczego i karty debetowej, jeżeli Posiadacz rachunku zawrze umowę o taką usługę i Bank będzie tą usługę oferować, 3) wykonywanie transakcji płatniczych na terytorium państw członkowskich w tym transferu środków pieniężnych na rachunek płatniczy prowadzony w Banku przez Posiadacza rachunku lub w innym banku poprzez: – wykonywanie usług polecenia zapłaty, w tym jednorazowych poleceń zapłaty, – użycie karty debetowej, – wykonywanie usług polecenia przelewu, w tym zleceń stałych, za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej, – wykonywanie usług poleceń przelewu wewnętrznego, polecenia przelewu SEPA i polecenia wypłaty na terytorium państw członkowskich. 4) w przypadku transakcji płatniczych wykonywanych przy użyciu karty debetowej wydanej do Podstawowego Rachunku Płatniczego Bank zapewnia możliwość dokonywania transakcji płatniczych bez fizycznego wykorzystania karty (transakcje internetowe). Wniosek o zawarcie umowy Podstawowego Rachunku Płatniczego    Zestawienie podstawowych opłat dla rachunków PRP od dnia 1 lipca 2020r. :
Operacja Opłata
Oprocentowanie rachunku w stosunku rocznym

0,01%

Prowadzenie rachunku (opłata miesięczna)

bez opłaty

Wypłata z rachunku w Placówce Banku

bez opłaty

Wpłata na rachunek w placówce Banku

bez opłaty

Dyspozycja przelewu:

   – w formie papierowej

0 zł/3 zł 1)

   – w formie elektronicznej

bez opłaty

Realizacja stałego zlecenia:

   – w formie papierowej 

0zł/3 zł1)

   – w formie elektronicznej  bez opłaty
Realizacja polecenia zapłaty

bez opłaty

Przyjęcie, odwołanie lub modyfikacja (zmiana) stałego zlecenia lub polecenia zapłaty

bez opłaty

System EBO (Internet)
a) udostępnienie, aplikacja i użytkowanie

bez opłaty

b) pomoc techniczna – telefoniczna, internetowa,

bez opłaty

c) doładowanie GSM,

bez opłaty

d) SMS;                 – kody jednorazowe,               – pozostałe,

bez opłaty 30 gr za każdy SMS

e) odblokowanie hasła dostępu do systemu EBO,

5 zł

 f) inne usługi

opłata wg umowy

Wydanie karty VISA CLASSIC DEBETOWA
Użytkowanie karty (opłata miesięczna)

 bez opłaty

Usługa Cash back

bez opłaty

  1) Opłatę pobiera się, jeśli suma miesięcznych transakcji przekroczy ustawowy limit 5 bezpłatnych transakcji.   Oplaty i prowizje wiecej > > >   Bank pobiera opłaty i prowizje za czynności związane z realizacją Umowy Podstawowego Rachunku płatniczego zgodnie z obowiązującą „Tabelą opłat i prowizji dla posiadaczy podstawowego rachunku płatniczego” z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie o usługach płatniczych.