Skip to main content
Jesteś tutaj: Home / Bez kategorii / Zebranie Przedstawicieli z dnia 17 czerwca 2024r.

Zebranie Przedstawicieli z dnia 17 czerwca 2024r.

Dnia 17 czerwca 2024r. odbyło się Zebranie Przedstawicieli członków Banku Spółdzielczego w Gorzycach na którym przyjęto następujące uchwały:

Uchwała Nr: Dotycząca :
1 Uchwalenie regulaminu obrad.
2 Przyjęcie porządku obrad.
 3 Zatwierdzenie protokołu z ostatniego Zebrania Przedstawicieli.
 4 Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego za 2023r.
5 Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego w Gorzycach w 2023r.
6 Udzielenie absolutorium za 2023r. Panu Mirosławowi Grabiec – Prezesowi Zarządu.
7 Udzielenie absolutorium za 2023r. Pani Karinie Bugla – Wiceprezesowi Zarządu
8 Udzielenie absolutorium za 2023r. Panu Dominikowi Mucha – Wiceprezesowi Zarządu.
9 Udzielenie absolutorium za okres od dnia 1 lipca 2023r. do 31 grudnia 2023r. Panu Markowi Musioł – Wiceprezesowi Zarządu.
10 Udzielenie absolutorium za 2023r. Pani Sylwii Ochwat – Członkowi Zarządu.
11 Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Gorzycach za rok 2023r.
12 Zatwierdzenie informacji o realizacji polityki różnorodności przez Bank w 2023r.
13 Zatwierdzenie raportu z oceny funkcjonowania polityki wynagrodzeń w 2023r.
14 Zatwierdzenie sprawozdania z oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego za 2023r.
15 W sprawie uchwalenia podziału nadwyżki bilansowej za 2023r.
16 Uchwalenie kierunków działalności gospodarczo-finansowej Banku Spółdzielczego w Gorzycach w 2024r.
17 W sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji ds. Oceny Odpowiedniości – ocena odpowiedniości Rady Nadzorczej Banku za 2023r.
18 Przyjęcie raportu Komisji Uchwał i Wniosków – ocena adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku za 2023r.
19 W sprawie przystąpienia do Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka w Warszawie

Pełna treść w/w uchwał dostępna jest na tablicy ogłoszeń w Centrali Banku w Gorzycach przy ul. Kościelnej 21a