Skip to main content
Jesteś tutaj: Home / Zebranie Przedstawicieli z dnia

Zebranie Przedstawicieli z dnia


Dnia 22 maja 2018r. odbyło się Zebranie Przedstawicieli członków Banku Spółdzielczego w Gorzycach na którym przyjęto następujące uchwały:

Uchwała Nr: Dotycząca :
1 Uchwalenia regulaminu obrad.
2 Przyjęcia porządku obrad.
 3 Zatwierdzenia protokołu z ostatniego Zebrania Przedstawicieli.
 4 Przyjęcia regulaminu wyborów członków Rady Nadzorczej Banku oraz określenia liczby członków Rady Nadzorczej w kadencji obejmującej lata 2018-2022
5 Przyjęcia sprawozdania Komisji ds. odpowiedniości – ocena odpowiedniości Rady Nadzorczej za 2017r.
6 Przyjęcia sprawozdania Komisji ds. odpowiedniości – ocena kandydatów na członków Rady Nadzorczej
7 Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Gorzycach za 2017r.
8 Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Gorzycach w 2017r.
9 Udzielenia absolutorium za 2017r. Panu Mirosławowi Grabiec – Prezesowi Zarządu
10 Udzielenia absolutorium za 2017r. Pani Karinie Bugla – Wiceprezesowi Zarządu
11 Udzielenia absolutorium za 2017r. Pani Bernadecie Krajewskiej – Członkowi Zarządu
12 Udzielenia absolutorium za 2017r. Panu Dominikowi Mucha – Członkowi Zarządu
13 Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Gorzycach za rok 2017.
14 Zatwierdzenia raportu z oceny funkcjonowania polityki wynagrodzeń w 2017r.
15 Uchwalenia podziału nadwyżki bilansowej za 2017r.
16 Uchwalenia podziału nadwyżki bilansowej (zysku) z lat ubiegłych.
17 Wyboru modelu działania Banku.
18 Wypowiedzenia przez Bank Spółdzielczy w Gorzycach umowy zrzeszenia zawartej z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie.
19 Zawarcia przez Bank Spółdzielczy w Gorzycach umowy o zrzeszeniu się z bankiem zrzeszającym – Polskim  Bankiem Apeksowym S.A.

 Pełna treść w/w uchwał dostępna jest na tablicy ogłoszeń w Centrali Banku w Gorzycach przy ul. Kościelnej 21a