Skip to main content
Jesteś tutaj: Home / Zebranie Przedstawicieli z dnia 24 czerwca 2020r.

Zebranie Przedstawicieli z dnia 24 czerwca 2020r.


Dnia 24 czerwca 2020r. odbyło się Zebranie Przedstawicieli członków Banku Spółdzielczego w Gorzycach na którym przyjęto następujące uchwały:

Uchwała Nr: Dotycząca :
1 Uchwalenia regulaminu obrad.
2 Przyjęcia porządku obrad.
 3 Zatwierdzenia protokołu z ostatniego Zebrania Przedstawicieli.
 4 Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Gorzycach za 2019r.
5 Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Gorzycach w 2019r.
6 Udzielenia absolutorium za 2019r. Panu Mirosławowi Grabiec – Prezesowi Zarządu.
7 Udzielenia absolutorium za 2019r. Pani Karinie Bugla – Wiceprezesowi Zarządu.
8 Udzielenia absolutorium za 2019r. Pani Bernadecie Krajewskiej – Członkowi Zarządu.
9 Udzielenia absolutorium za 2019r. Panu Dominikowi Mucha – Członkowi Zarządu.
10 Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Gorzycach za rok 2019.
11 Zatwierdzenia raportu z oceny funkcjonowania polityki wynagrodzeń w 2019r.
12 Uchwalenia podziału nadwyżki bilansowej za 2019r.
13 Uchwalenia kierunków działalności gospodarczo-finansowej Banku w 2020r.
14 Przyjęcia sprawozdania Komisji ds. odpowiedniości – ocena odpowiedniości Rady Nadzorczej za 2019r.
15 Zasad ustalania wynagrodzeń dla członków Rady Nadzorczej Banku.

 Pełna treść w/w uchwał dostępna jest na tablicy ogłoszeń w Centrali Banku w Gorzycach przy ul. Kościelnej 21a