Skip to main content
Jesteś tutaj: Home / Usługi / Informacje o programie Rodzina 500+

Informacje o programie Rodzina 500+

Informujemy, że w Banku Spółdzielczym w Gorzycach istnieje możliwość złożenia wniosku o świadczenie z programu Rodzina 500+ za pomocą systemu bankowości elektronicznej EBO.

O programie Rodzina 500+

Program Rodzina 500+ to systemowe wsparcie polskich rodzin. Zgodnie z programem, z pomocy państwa w wychowaniu dzieci skorzystają rodzice oraz opiekunowie dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia.

Rola Banku

 • Bank Spółdzielczy w Gorzycach umożliwi Ci złożenie Wniosku Rodzina 500+ online w systemie EBO. W odpowiedniej sekcji dedykowanej specjalnie dla powyższego Programu. Złożenie wniosku w oddziale lub za pośrednictwem konsultanta infolinii nie będzie możliwe.
 • Wysłany Wniosek Rodzina 500+ możesz pobrać tylko raz, od razu po jego wysłaniu, w ramach tej samej sesji logowania.
 • Bank nie dokonuje weryfikacji formalnej i merytorycznej danych podanych we wniosku oraz załączników i nie posiada informacji dotyczących dalszej obsługi wniosku obsługiwanego przez ZUS, po tym jak wniosek zostanie przekazany. Wniosek oraz załączniki są usuwane z serwerów Banku bezpowrotnie po wysłaniu do systemu informatycznego  Emp@tia.

Proces otrzymania świadczenia

Bank Spółdzielczy w Gorzycach:

Wypełniasz Wniosek Rodzina 500+ online w systemie EBO

Emp@tia, Centralny System Informatyczny Zabezpieczenia Społecznego:

na wskazany we wniosku adres e-mail otrzymujesz z systemu  Emp@tia Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) swojego wniosku.

Organ prowadzący: ZUS.

po rozpatrzeniu wniosku i przyznaniu w formie decyzji administracyjnej świadczenia wychowawczego, otrzymujesz co miesiąc wypłatę świadczenia wychowawczego w ramach Programu Rodzina 500+.

Informacje o programie Rodzina 500+ są dostępne na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 • Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego Rodzina 500+ znajdziesz po zalogowaniu się do systemu bankowości internetowej EBO.
 • Wniosek składasz w swoim imieniu, logując się do systemu EBO. Nie masz możliwości złożenia wniosku w imieniu innej osoby.
 • Przed wypełnieniem wniosku zapoznaj się z Informacjami o programie Rodzina 500+ na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, instrukcją.
 • Jeżeli do wniosku załączasz wymagane dokumenty, to przygotuj wcześniej ich skany (dopuszczalne formaty załączników: PNG, JPG lub PDF).
 • W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących wypełnienia wniosku, zapoznaj się z Informacjami o programie Rodzina 500+ na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  (link) lub skontaktuj się z ZUS-em, który będzie rozpatrywał wniosek i na jego podstawie rozstrzygał, czy przysługuje świadczenie wychowawcze.
 • Informacje dotyczące statusu prezentowanego w potwierdzeniu wysłania wniosku:
  „Przetwarzany” – trwa przesyłanie wniosku do systemu  Emp@tia.
  „Dostarczony” – wniosek został przesłany do systemu  Emp@tia.
  „Błąd dostarczenia” – wniosek nie został dostarczony do systemu  Emp@tia.  Wyślij wniosek jeszcze raz.
 • Informacje dotyczące załączników:
 • Maksymalna liczba załączników: 7 sztuk.
 • Maksymalna wielkość pojedynczego załącznika: 500 KB.
 • Maksymalna łączna wielkość wszystkich załączników: 3,5MB.
 • Nazwy załączników nie mogą zawierać znaków polskich, specjalnych i spacji oraz muszą być unikalne w ramach jednego wniosku.
 • Formaty załączników: PNG, JPG lub PDF.

1. Bank Spółdzielczy w Gorzycach: Wypełniasz Wniosek Rodzina 500+ online w systemie EBO.

Krok 1:
Zaloguj się do systemu EBO i przejdź do Wniosku Rodzina 500+  (zakładka Wnioski, Stwórz wniosek).
Część pól zostanie wypełniona automatycznie na podstawie danych z systemu EBO, np. imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania czy rachunek bankowy, na który będą trafiać środki. Zmień dane w razie potrzeby.

Krok 2:
Wysłany wniosek możesz pobrać tylko raz, od razu po jego wypełnieniu.

Krok 3:
Obsługa wniosku przez Bank jest zakończona. Twój wniosek zostaje przekierowany do państwowego systemu informatycznego  Emp@tia.

Pamiętaj:

 • Czas trwania sesji online w systemie EBO ze względów bezpieczeństwa jest ograniczony. Jeżeli wypełnianie wniosku przekroczy czas sesji bankowości internetowej EBO (ustawienia, parametry, czas sesji), nastąpi wylogowanie z systemu EBO, a zmiany wprowadzone we wniosku nie zostaną zapisane..
 • Poprawnie wypełniony wniosek online w systemie EBO będzie podpisany Twoim imieniem, nazwiskiem oraz numerem PESEL.
 • Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) zostanie wysłane z systemu  Emp@tia na adres e-mail podany we wniosku – zwróć uwagę na jego poprawność.
 • W potwierdzeniu złożenia wniosku zawarta są wszystkie informacje potrzebne do wyjaśnienia ewentualnych pytań lub wątpliwości związanych z obsługą wniosku przez system informatyczny  Emp@tia lub ZUS postępowanie w sprawie świadczenia.
 • Po dostarczeniu wszystkich danych do systemu informatycznego  Emp@tia, Bank bezpowrotnie usuwa wszystkie podane we wniosku informacje. Rola Banku  Spółdzielczego w Gorzycach w tym procesie polega na udostępnieniu i wysłaniu wniosku poprzez system EBO do ZUS.    
 • Bank nie dokonuje weryfikacji formalnej i merytorycznej danych podanych we wniosku oraz załączników i nie posiada informacji dotyczących wniosku obsługiwanego przez wybrany Organ gminy prowadzący postępowanie w sprawie świadczenia wychowawczego Rodzina 500+.

2. Emp@tia, system informatyczny dla służb zabezpieczenia społecznego: na wskazany we wniosku adres e-mail otrzymujesz od systemu  Emp@tia, Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) swojego wniosku

 • Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) jest dla Ciebie potwierdzeniem, że złożony wniosek został prawidłowo przekazany do obsługi przez ZUS.
 • Adres e-mail, z którego zostanie przesłane Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) to:  upo@mrpips.gov.pl.
 • Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) zostanie wysłane na podany adres e-mail w ciągu 24 godzin od wypełnienia i wysłania wniosku w systemie EBO.
 • Jeżeli w potwierdzeniu wysłania wniosku udostępnionym przez Bank w systemie EBO wniosek ma status „Dostarczony”, ale na wskazany we wniosku adres e-mail nie zostało wysłane UPO, skontaktuj się ze wskazanym we wniosku Organem prowadzącym w gminie.

3. ZUS po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, tj. po przyznaniu świadczenia wychowawczego w drodze decyzji administracyjnej, będzie co miesiąc wypłacać świadczenie wychowawcze w ramach Programu Rodzina 500+.

 • Jeżeli na wskazany we wniosku adres e-mail zostało wysłane Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) i chcesz sprawdzić dalszy status swojego wniosku, skontaktuj się bezpośrednio z ZUS-em w sprawie świadczenia wychowawczego.
 • Po przekazaniu wypełnionego Wniosku Rodzina 500+ do ZUS, ewentualne dodatkowe działania związane z obsługą wniosku będą załatwiane przez ZUS w sposób tradycyjny, czyli w formie pisemnej.

Zgłaszanie reklamacji.

Reklamacje dotyczące Wniosku Rodzina 500+, w zależności od ich przedmiotu powinny być składane:

 • w Banku Spółdzielczym w Gorzycach – jeżeli dotyczą dostępu i funkcjonowania systemu bankowości internetowej, etapu rejestracji wniosku w systemie EBO oraz jego wysłania;
 • do ZUS – jeżeli dotyczą obsługi złożonego wniosku po jego wysłaniu do ZUS oraz wypłaty świadczenia wychowawczego.
 • Rozpatrywanie reklamacji przez Bank: Bank Spółdzielczy w Gorzycach przyjmuje i rozpatruje reklamacje zgodnie z przyjętymi w Banku zasadami.