Skip to main content
Jesteś tutaj: Home / Wakacje kredytowe 2024

Wakacje kredytowe 2024

Ustawa o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom z dnia 7 lipca 2022r., z późniejszymi zmianami wprowadza możliwość zawieszenia spłaty kredytu hipotecznego w PLN tzw. „wakacje kredytowe” na maksymalnie 4 miesiące w roku 2024.

Wakacje kredytowe mogą być zastosowane do umów o kredyt hipoteczny zawartych przed 1 lipca 2022 r. w celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych Kredytobiorcy.

Z wakacji kredytowych w 2024 roku mogą skorzystać Kredytobiorcy jeżeli wartość udzielonego kredytu hipotecznego na cele mieszkaniowe nie przekracza 1 200 000 zł oraz spełniony jest jeden z co najmniej dwóch warunków:

  1. Średni wskaźnik RdD przekracza 30%.
    Wyliczając go należy, brać pod uwagę średnią wartość wskaźnika RdD z ostatnich 3 miesięcy, które poprzedzają miesiąc złożenia wniosku o wakacje kredytowe lub;
  2. Na dzień złożenia wniosku o wakacje kredytowe Kredytobiorca ma na utrzymaniu co najmniej 3 dzieci, które:
    • nie ukończyły 18. roku życia,
    • nie ukończyły 25. roku życia do 30 września – jeśli dziecko uczy się w szkole lub studiuje,
    • mają orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności (niezależnie od tego, ile mają lat).

Informujemy, że mają Państwo możliwość złożenia wniosku o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego w złotych na zasadach określonych ustawowo w następujących okresach:
-od 1 czerwca 2024 r. do 31 sierpnia 2024 r. – w wymiarze maksymalnie dwóch miesięcy,
-od 1 września 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. – w wymiarze maksymalnie dwóch miesięcy.
W przypadku zawieszenia spłaty kredytu, terminy przewidziane w umowie kredytowej ulegają przedłużeniu o okres zawieszenia spłaty kredytu. W czasie zawieszenia spłaty Bank nie będzie pobierał rat, ani nie naliczy żadnych odsetek.

Informacja w zakresie zawieszenia spłaty kredytu hipotecznego >>>

Jak złożyć wniosek?

Wniosek można złożyć w Placówce Banku, przesłać drogą pocztową na adres Banku, przesłać do Banku drogą mailową lub złożyć elektronicznie poprzez system bankowości EBO eBank onLine, najpóźniej w dniu płatności raty (do godz. 16.00).

Można złożyć jeden wniosek, obejmujący całość wakacji kredytowych przysługujących Kredytobiorcy w 2024 lub odrębnie dla każdego okresu.

Wzór wniosku o wakacje kredytowe >>>

Bank nie wymaga złożenia wniosku według powyższego wzoru. Konsument może złożyć wniosek na własnym formularzu zawierającym wszystkie wymagane elementy.


Zarząd Banku