Skip to main content
Jesteś tutaj: Home / Wakacje kredytowe

Wakacje kredytowe

W związku z przyjęciem Ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom z dnia 7 lipca 2022r., która wprowadza rozwiązania pomocowe dla Kredytobiorców tj. między innymi możliwość zawieszenia spłaty kredytu, zwaną „wakacjami kredytowymi” informujemy, że od dnia 29 lipca 2022r. mają Państwo możliwość złożenia wniosku o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego w złotych na zasadach określonych ustawowo (zawieszenie spłaty kredytu przysługuje Konusmentowi tylko w stosunku do jednej umowy zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych), w następujących okresach:

– od dnia 1 sierpnia 2022r. do dnia 30 września 2022r. – w wymiarze dwóch miesięcy,

– od dnia 1 października 2022r. do dnia 31 grudnia 2022r.  – w wymiarze dwóch miesięcy,

– od dnia 1 stycznia 2023r. do dnia 31 grudnia 2023r. – w wymiarze 1 miesiąca w każdym kwartale.

 

W przypadku zawieszenia spłaty kredytu, terminy przewidziane w umowie kredytowej ulegają przedłużeniu o okres zawieszenia spłaty kredytu. W czasie zawieszenia spłaty Bank nie będzie pobierał rat, ani nie naliczy żadnych odsetek.

 

Informacja w zakresie zawieszenia spłaty kredytu hipotecznego >>>

 

Jak złożyć wniosek?

Wniosek można złożyć w Placówce Banku, przesłać drogą pocztową na adres Banku, przesłać do Banku drogą mailową lub złożyć elektronicznie poprzez system bankowości EBO eBank onLine, najpóźniej w dniu płatności raty (do godz. 16.00).

 

Bank będzie udostępniał Państwu wzór wniosku o wakacje kredytowe odpowiedni dla danego okresu. Każdy kolejny okres zawieszenia spłaty kredytu powinien zostać poprzedzony odrębnym wnioskiem. Można też złożyć jeden wniosek, obejmujący całość wakacji kredytowych przysługujących Kredytobiorcy w latach 2022-2023.

 

Wzory wniosków o wakacje kredytowe >>>

 

Bank nie wymaga złożenia wniosku według powyższego wzoru. Konsument może złożyć wniosek na własnym formularzu zawierającym wszystkie elementy określone w art.73 ust.6 i 7 Ustawy z dnia 7 lipca 2022r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom.

Zarząd Banku