Skip to main content
Jesteś tutaj: Home / Aktualności / Komunikat dla Posiadaczy rachunków bankowych w BS Gorzyce.

Komunikat dla Posiadaczy rachunków bankowych w BS Gorzyce.

Informujemy, że w dniu 1 lipca 2016r. weszła w życie nowelizacja Prawa bankowego oraz ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw).

Ustawa ta między innymi:
  1. reguluje rozwiązywanie umowy nieaktywnego rachunku bankowego. Umowa rachunku bankowego, którego posiadaczem jest osoba fizyczna, będzie ulegała rozwiązaniu z dniem śmierci posiadacza rachunku albo z upływem 10 lat od dnia wydania przez posiadacza rachunku ostatniej dyspozycji dotyczącej tego rachunku;
  2. mówi o obowiązku informowania przez banki, posiadacza rachunku o możliwości wydania przez niego dyspozycji na wypadek śmierci, a w przypadku powzięcia przez bank informacji o śmierci posiadacza rachunku, który wydał taką dyspozycję – obowiązek niezwłocznego zawiadomienia wskazanych przez posiadacza rachunku osób o możliwości wypłaty określonej kwoty;
  3. umożliwia dostęp do informacji o rachunkach spadkobiercom i zapisobiorcom ich Posiadacza.
 
Została także utworzona Centralna Informacja która umożliwia:
– posiadaczowi rachunku będącemu osobą fizyczną odszukanie własnych rachunków bankowych,
– osobie, która uzyskała tytuł prawny do spadku po posiadaczu rachunku lub tytuł prawny do spadku – odszukanie rachunków osoby zmarłej (spadkodawcy),
na podstawie wniosku złożonego przez zainteresowanego w placówce Banku.
 
Więcej informacji można uzyskać w placówkach BS Gorzyce oraz na stronie centralnainformacja.pl.