Skip to main content
Jesteś tutaj: Home / O Banku / Zebrania Przedstawicieli / Zebranie Przedstawicieli z dnia 15.06.2023r.

Zebranie Przedstawicieli z dnia 15.06.2023r.

Dnia 15 czerwca 2023r. odbyło się Zebranie Przedstawicieli członków Banku Spółdzielczego w Gorzycach na którym przyjęto następujące uchwały:

Uchwała Nr: Dotycząca :
1 Uchwalenie regulaminu obrad.
2 Przyjęcie porządku obrad.
 3 Zatwierdzenie protokołu z ostatniego Zebrania Przedstawicieli.
 4 Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego za 2022r.
5 Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego w Gorzycach w 2022r.
6 Udzielenie absolutorium za 2022r. Panu Mirosławowi Grabiec – Prezesowi Zarządu.
7 Udzielenie absolutorium za 2022r. Pani Karinie Bugla – Wiceprezesowi Zarządu
8 Udzielenie absolutorium za 2022r. Panu Dominikowi Mucha – Członkowi/Wiceprezesowi Zarządu.
9 Udzielenie absolutorium za 2022r. Pani Sylwii Ochwat – Członkowi Zarządu.
10 Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Gorzycach za rok 2022r.
11 Zatwierdzenie informacji o realizacji polityki różnorodności przez Bank w 2022r.
12 Zatwierdzenie raportu z oceny funkcjonowania polityki wynagrodzeń w 2022r.
13 Zatwierdzenie sprawozdania z oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego za 2022r.
14 W sprawie oceny polustracyjnej działalności spółdzielni.
15 Uchwalenie podziału nadwyżki bilansowej za 2022r.
16 Uchwalenie kierunków działalności gospodarczo-finansowej Banku Spółdzielczego w Gorzycach w 2023r.
17 W sprawie przystąpienia do Krajowego Związku Banków Spółdzielczych.
18 Przyjęcie sprawozdania Komisji ds. Oceny Odpowiedniości – ocena odpowiedniości Rady Nadzorczej Banku za 2022r.
19 Przyjęcie raportu Komisji Uchwał i Wniosków – ocena adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku za 2022r.

Pełna treść w/w uchwał dostępna jest na tablicy ogłoszeń w Centrali Banku w Gorzycach przy ul. Kościelnej 21a