Skip to main content
Jesteś tutaj: Home / O Banku / Zebrania Przedstawicieli / Zebranie Przedstawicieli z dnia 22 czerwca 2021r.

Zebranie Przedstawicieli z dnia 22 czerwca 2021r.


Dnia 22 czerwca 2021r. odbyło się Zebranie Przedstawicieli członków Banku Spółdzielczego w Gorzycach na którym przyjęto następujące uchwały:

Uchwała Nr: Dotycząca :
1 Uchwalenia regulaminu obrad.
2 Przyjęcia porządku obrad.
 3 Zatwierdzenia protokołu z ostatniego Zebrania Przedstawicieli.
 4 Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Gorzycach za 2020r.
5 Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Gorzycach w 2020r.
6 Udzielenia absolutorium za 2020r. Panu Mirosławowi Grabiec – Prezesowi Zarządu.
7 Udzielenia absolutorium za 2020r. Pani Karinie Bugla – Wiceprezesowi Zarządu.
8 Udzielenia absolutorium za okres od dnia 1 stycznia do 30 września 2020r. Pani Bernadecie Krajewskiej – Członkowi Zarządu.
9 Udzielenia absolutorium za 2020r. Panu Dominikowi Mucha – Członkowi Zarządu.
10 Udzielenia absolutorium za okres od dnia 1 października do 31 grudnia 2020r. Pani Sylwii Ochwat – Członkowi Zarządu
11 Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Gorzycach za rok 2020.
12 Zatwierdzenia raportu z oceny funkcjonowania polityki wynagrodzeń w 2020r.
13 Uchwalenia podziału nadwyżki bilansowej za 2020r.
14 Uchwalenia kierunków działalności gospodarczo-finansowej Banku w 2021r.
15 Przyjęcia sprawozdania Komisji ds. odpowiedniości – ocena odpowiedniości Rady Nadzorczej za 2020r.

 Pełna treść w/w uchwał dostępna jest na tablicy ogłoszeń w Centrali Banku w Gorzycach przy ul. Kościelnej 21a