Skip to main content
Jesteś tutaj: Home / Reklamacje

Reklamacje

Pracownicy BS Gorzyce dokładają wszelkich starań, aby świadczone przez nas usługi oraz oferowane produkty spełniały rynkowe standardy, a obsługa klienta była zawsze na najwyższym poziomie.

Jeśli jednak nie jesteś zadowolony ze świadczonych przez nas usług – możesz złożyć reklamację w jednej z poniższych form:

  • elektronicznie – napisz na adres  info@bsgorzyce.pl,
  • pisemnie – wysyłając list na adres: Bank Spółdzielczy w Gorzycach, ul. Kościelna 21a, 44-350 Gorzyce,
  • osobiście – w placówce Banku.

Wszystkie reklamacje wpływające do BS Gorzyce, rozpatrywane są ze szczególną starannością (według Załącznika nr 1, którego treść zamieszczono poniżej). Staramy się jak najszybciej rozpatrzeć otrzymane zastrzeżenia. W przypadkach wymagających bardziej szczegółowych wyjaśnień maksymalny czas udzielenia odpowiedzi wynosi 35 dni roboczych. Zgłaszane przez Ciebie reklamacje rozpatrywane są przez BS Gorzyce nieodpłatnie.

Jeśli odpowiedź dotycząca zgłoszonej przez Ciebie skargi lub reklamacji nie satysfakcjonuje Cię, możesz złożyć od niej odwołanie do:

  • Rzecznika Finansowego – w drodze polubownej w trybie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich,
  • Arbitra Bankowego – na zasadach określonych w regulaminie dostępnym na stronie: www.zbp.pl,
  • Sądu polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego,
  • Sądu powszechnego w drodze powództwa cywilnego.

Właściwym dla Banku organem nadzoru jest Komisja Nadzoru Finansowego.

Adres korespondencyjny Urzędu: Komisja Nadzoru Finansowego, Plac Powstańców Warszawy 1, skr. poczt. 419, 00-950 Warszawa 1.

W dniu 24.05.2022r. Zarząd Banku podjął uchwałę dotyczącą rozpatrywania skarg i reklamacji Klientów BS Gorzyce. Załącznik Nr 1 do w/w uchwały reguluje szczegółowo tryb i zasady wnoszenia i rozpatrywania reklamacji Klientów.

Do pobrania:

Pełna treść załącznika nr 1
Tryb i zasady reklamacji